Thi thử IELTS để kiểm tra kiến thức cũng như rèn luyện kiến thức của bạn là cách tốt nhất trước khi bạn bước vào kỳ thi thực tế. Ở bài viết này sẽ chia sẻ đến cho các bạn 10 đề thi IELTS writing Task 1, tất cả đề đều thi ra trong năm 2016 vì vậy các bạn nên luyện viết ở nhà mỗi ngày một đề thi, với các đề thi như thế nào là cách tốt nhất bạn tiếp xúc với đề thi thực hiểu được cách người ra đề đưa như thế nào? từ đó bạn sẽ ôn tập tốt hơn

Đề 1: The pie charts below show the percentage of housing owned and rented in the UK in 1991 and 2007. Summarize the information by describing the main features of the charts and making comparisons where appropriate.

Write at least 150 words

đề thi thử IELTS writing Task 1

Đề 2: The graph gives information about drinking habits of the US population by age. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

đề thi thử IELTS writing Task 1

Đề 3: The table shows the average length of YouTube video advertisements and average length of time viewers spend watching them. Summarise the information by selecting and reporting the main features.

Average YouTube Video ad length and time viewed

Write at least 150 words

đề thi thử IELTS writing Task 1

Đề 4: The bar graph below shows the numbers of male and female research students studying six computer science subjects at a US university in 2011. Summarise the information by selecting and report in the main features, and make comparisons where relevant.

đề thi thử IELTS writing Task 1

Write at least 150 words

Đề 5: The pie charts show the average consumption of food in the world in 2008 compared to two countries; China and India. Write a report to a university lecturer describing the data.

đề thi thử IELTS writing Task 1

Write at least 150 words

Đề 6: The diagram shows the procedure for university entry for high school graduates. Write a report for a university or college lecturer describing the information.

Write at least 150 words

đề thi thử IELTS writing Task 1

Đề 7: The graphs show changes in spending habits of people in UK between 1971 and 2001. Write a report to a university lecturer describing the data.

Write at least 150 words

đề thi thử IELTS writing Task 1

Đề 8: The pie chart below shows the proportion of different categories of families living in poverty in UK in 2002. Proportion of people from each household type living in poverty. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

đề thi thử IELTS writing Task 1

Write at least 150 words.

Proportion of people from each household type living in poverty

Đề 9: The bar charts below give information about the railway system in six cities in Europe. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

đề thi thử IELTS writing Task 1

Write at least 150 words.

Đề 10: The bar graph indicates sales figures for reading materials from 2002 to 2012. Write a report to a university lecturer describing the information shown below.

Write at least 150 words

đề thi thử IELTS writing Task 1

Lời khuyên: Với mỗi đề thi IELTS writing task 1 các bạn viết và lưu lại để có thể nhờ người kiểm tra kỹ năng viết và trình bày tốt hơn, khi làm đề thi ngoài việc giúp bạn làm quen với đề thi thật thì cũng là cách rèn luyện bạn có kỹ năng viết tốt hơn và nhanh hơn.