Trong luyện thi IELTS thường hay xuất hiện các động từ khuyết thiếu (Modal verbs) ”Will”, “Would”, “Shall”, “Should”. Các động từ này thường được dùng cho các trường hợp đề nghị làm gì nên dễ gây nhầm lẫn với người dùng.

4-10-b1-a1-1152-1444020036

  • WILL


-         Nói về một sự việc trong tương lai mà bạn tin là sắp xảy ra hoặc chắc chắn xảy ra.

Ex: Clare will be five years old next month.

-         Nói với người khác về việc bạn muốn làm hoặc quyết tâm làm.

Ex: I’ll give you a lift.

-         Hỏi đề nghị ai làm điều gì

Ex: Will you give me her address?

ôn thi ieltsielts reading, reading ielts ielts reading test 

  • WOULD


-         Nói về tương lai từ điểm nhìn của quá khứ.

Ex: He said he would see his brother tomorrow.

-         Mời ai một cách lịch sự.

Ex: Would you like me to come with you?

-         Nói về giả định – điều người nói tưởng tượng.

Ex: I would hate to miss the show.

4-10-b1-a2-6978-1444020036

  • SHALL


Trước đây, “shall” được dùng thay thế cho “will” khi chủ ngữ là “I”, “we” nhưng cách dùng này không còn phổ biến. “Shall” được dùng cho các trường hợp bạn muốn:

-         Đề xuất làm gì với ngôi “I”, “we”.

Ex: “I’m cold. Shall I close this window?”

-         Giao nhiệm vụ cho người khác một cách trang trọng.

Ex: You shall obey the rules.

  • SHOULD


-         Hỏi ý kiến.

Ex: What should we do now?

-         Nhấn mạnh ai đó nên làm gì.

Ex: He should be more open to ideas.