1. Dùng giới từ “to” khi mô tả sự thay đổi đến mức nào đó

In 2008, the rate of unemployment rose to 10%.


2. Dùng giới từ “by” khi mô tả sự thay đổi một khoảng nào đó
In 2009, the rate of unemployment fell by 2% (from 10% to 8%).

3. Dùng giời từ “with” để nói về phần trăm, số lượng chiếm được
He won the election with 52% of the vote.

4. Dùng giới từ “at” để thêm con số vào cuối câu
Unemployment reached its highest level in 2008, at 10%.

Không thể chỉ học, mà không thực hành phải không nào?
Phần này có lẽ khá nhiều bạn đã học qua rồi, cô sẽ đưa ra bài tập để chúng ta cùng ôn luyện lại nhé.
-----------------------
Bài tập:
Hoàn thành các câu sau sử dụng giới từ phù hợp
for,at, on, to, in, by, from, between, of, up, down, with, and, during

1. ......... 1990 ......... 2000, there was a drop ......... 15%.
2. GM car sales peaked ......... 2,000 in 1999.
3. The chart shows a decline ......... 35% ......... the bird population.
4. There has been a significant increase ......... the number of people aged over eighty.
5. There have been dramatic cuts ......... the level of spending on the elderly, reaching a low ...... 11%.
6. Profits rose ......... a low of 4.5 million to a high of 8 million in 2008.
7. Canada and Australia’s wheat exports fluctuated ......... 5 million and 6 million respectively.
8. There were significant improvements ......... healthcare ......... 1980.
9. The statistics show a reduction ......... 20% ......... energy costs as a result ......... the measures.
10. Profits fell ......... 10%, from 2,000 to 1,800 in 1970s.
11. The radio station experienced a fall ......... 36,000 listeners to a total audience .........2.1 million.
12. The number of students fell ......... a low of 1,500 in the second half of the year.
13. Cases of AIDS shot ......... from 2,400 in 1996 to 4,000 in 2004.
14. Demand reached a peak ......... 45,000 in early March.
15. The number of cars sold remained unchanged in 1999 ......... three million.
16. Students do between three ......... four hours homework a night.
17. The number of accidents ......... 1999 was slightly higher than that of 2000.
18. The figure rose steadily ......... the four years between 1997 ......... 2001.
19. Oil production rose dramatically at first but then leveled out ......... $70 a barrel.
20. There was an increase ......... 50,000 between 1990 and 1992.
21.......... 1994 ......... 1997, sales rose steadily ......... over 20,000.
22.DVD sales peaked ......... 60,000 ......... 1992 but then decreased ......... about 10,000 over the next two years.
23.In the year 2000, sales started ......... 10,000. In the first month, there was a rise ......... around 2,000.
24.After some fluctuations, sales in 2000 reached their peak ......... just over 15,000, a rise........ 5,000 since the beginning of the year. Sales increased ......... over 10,000
between 1994 and 1997, but then dropped ......... more than 10,000 ............... 1997 and 1999.
25.In 2008, the rate of unemployment rose ...... 10%.
26. In 2008, the rate of unemployment rose ...... 10%, from 2,000 to 2,200 cases. 27.There was a slight rise ...... the number of men employed.
28. Experts expect there to be a fall ...... approximately 30% over the next decade.
29.The introduction ......... DVDs led to a decline ......... 20% ......... video sales.
30. The figures show a drop ......... 5% ......... student numbers.
31. The health service program spent a total ......... $2.5 billion on staffing ...... April 2002.
32. The survey hopes to track trends ......... consumer spending.
33. In 2009, the rate of unemployment fell ......... 2% (from 10% to 8%).
34. He won the election ......... 52% of the vote.
35. Unemployment reached its highest level ......... the year 2008 ......... 10%.
36.......... 2002, the cost of an average house in the UK was around £130,000. ......... 2007, the average house price had risen ......... almost £190,000, but it fell back ......... just under £150,000 ......... 2008.
37. Japan ......... two gold medals and a silver one
-----------------------
Kho tài liệu Full của IELTS Fighter: https://ielts-fighter.com
Follow Instagram để mở rộng từ vựng: https://www.instagram.com/ieltsfighter
-----------------------
Các em cố gắng làm bài tập, điền đáp án ngay dưới post này nhé.
Share bài này về tường để lưu lại, cô sẽ update kết quả từng câu ngay vào 11h ngày mai nhé!

CỐ LÊN! KIÊN TRÌ FOLLOW CHUỖI!
Cô chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các em chinh phục 7.0 - 8.0 IELTS Writing!

Bạn nào muốn nhận thêm tài liệu Writing gì, cứ comment cô sẽ share nhé!
-----------------------------
9/8/2019 UPDATE ĐÁP ÁN BÀI TẬP

1. From 1990 to 2000, there was a drop of 15%.
2. GM car sales peaked at 2,000 in 1999.
3. The chart shows a decline of 35% in the bird population.
4. There has been a significant increase in the number of people aged over eighty.
5. There have been dramatic cuts in the level of spending on the elderly, reaching a low of 11%.
6. Profits rose from a low of 4.5 million to a high of 8 million in 2008.
7. Canada and Australia’s wheat exports fluctuated between 5 million and 6 million respectively.
8. There were significant improvements in healthcare in 1980.
9. The statistics show a reduction of 20% in energy costs as a result of the measures.
10. Profits fell by 10%, from 2,000 to 1,800 in 1970s.
11.The radio station experienced a fall of 36,000 listeners to a total audience of 2.1 million.
12. The number of students fell to a low of 1,500 in the second half of the year.
13. Cases of AIDS shot up from 2,400 in 1996 to 4,000 in 2004.
14. Demand reached a peak of 45,000 in early March.
15. The number of cars sold remained unchanged in 1999 at three million.
16. Students do between three and four hours homework a night.
17. The number of accidents in 1999 was slightly higher than that of 2000. 18.The figure rose steadily in the four years between 1997 and 2001.
19. Oil production rose dramatically at first but then leveled out at $70 a barrel.
20. There was an increase of 50,000 between 1990 and 1992.
21. Between 1994 and 1997, sales rose steadily to over 20,000.
22.DVD sales peaked at 60,000 in 1992 but then decreased to about 10,000 over the next two years.
23. In the year 2000, sales started at 10,000. In the first month, there was a rise of around 2,000.
24.After some fluctuations, sales in 2000 reached their peak of just over 15,000, a rise of 5,000 since the beginning of the year. Sales increased to over 10,000 between 1994 and 1997, but then dropped to more than 10,000 between 1997 and 1999.
25. In 2008, the rate of unemployment rose to 10%.
26. In 2008, the rate of unemployment rose by 10%, from 2,000 to 2,200 cases.
27. There was a slight rise in the number of men employed.
28. Experts expect there to be a fall of approximately 30% over the next decade.

Để kiểm tra trình độ của mình, mọi người có thể tham gia thi thử IELTS Online trên website của Aland nhé. Đây đều là những bài thi chất lượng, sát với đề thi thật, được biên soạn bởi đội ngũ 8.0 IELTS, cùng các đề thi thực tế có giải chi tiết từ team Aland.
Hy vọng sẽ giúp các bạn luyện thi IELTS đạt hiệu quả cao nhất. Chúc các bạn thành công!