Thay vì sử dụng những cụm từ với giới từ quá quen thuộc như because of, due to, instead of, để giúp cho bài IELTS writing bạn được hay hơn các bạn đan ôn thi IELTS  hãy luyện sử dụng những cấu trúc đồng nghĩa nhưng "lạ" hơn theo chỉ dẫn bên dưới, để bài viết ăn điểm 7.0 Writing vocabs nhé!

Tìm hiểu thêm: 

1.By means of something: Bằng cách nào đó, nhờ vào thứ gì đó , thay cho with the help of something

Example: Daily conversation among today’s humans become easier by means of technology

2.By virtue of something: Bởi vì điều đó gì, thứ gì đó, cụm từ này thay cho because of/ due to something

Example: She got the job by virtue of her high academic degree

  1. In accordance with something: Hoà hợp với thứ gì đó, thuận theo thứ gì đó

Example: He acted in accordance with the lifestyle of native people

  1. In case of something: Phòng khi, trong trường hợp , mang nghĩa dự phòng, toan tính trước

Example: In case of rain, carry an umbrella along

  1. In lieu of something: Thay vì thừ gì đó

Example: Readers nowadays tend to select online newspapers as a main news provider in lieu of printed magazines

  1. With regard to/In regard to somebody/ something: Liên quan đến ai đó, thứ gì đó

Example: With regard to finance, this solution can be solved properly

  1. With a view to (doing) something

Example: This environmental research is conducted with a view to providing students with deeper understandings about negative effects of global warming.

 Trên đây là 7 cấu trúc câu có đi kèm với giới từ hi vọng sẽ đem đến cho bạn những ý tưởng hay hơn và có bài writing tốt nhất.