Trong bài viết hôm nay mình  sẽ chia sẻ cho các bạn "cách giản lược mệnh đề quan hệ" để bạn có thể hiểu hơn các mệnh đề quan hệ, cách sử dụng chúng cho hợp lý phù hợp trong từng tình huống khi làm bài viết ielts để giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi ielts writing.

Xem thêm bài viết: Học IELTS ở đâu tốt nhất Hà Nội?

1. Mệnh đề quan hệ có chứa động từ V-ing (mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động)

Có thể bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ/động từ to be.

Ví dụ: - The man who is standing there is handsome. Được giản lược thành: The man standing there is handsome. - The president made a speech for the famous man who visited him. Được giản lược thành: The president made a speech for the famous man visiting him. -Mr. Jackson, who is a professor, is traveling in the Mideast this year. Được giản lược thành: Mr. Jackson, a professor, is traveling in the Mideast this year.

2. Mệnh đề quan hệ có chứa động từ quá khứ phân từ 2 (mệnh đề quan hệ ở dạng bị động)

Có thể bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ/động từ tobe. Ví dụ: The book which is written by Mr.A is interesting. Được giản lược thành: The book written by Mr.A is interesting.

3. Mệnh đề quan hệ chứa động từ nguyên thể.

Danh từ mà mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho có các từ sau đây đứng trước: first, last, only, second… có thể bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ/to be, và động từ được chuyển thành dạng nguyên thể. Ví dụ: He is the only man who can solve this problem. Được giản lược thành: He is the only man to solve this problem.

4. Ngoài ra, còn có thể loại bỏ đại từ quan hệ và to be trước một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu kết hợp với các danh từ theo sau).

Ví dụ: + The beaker that is on the counter contains a solution. Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

5. Mệnh đề quan hệ có chứa ”to be” và tính từ.

Ta có thể bỏ đi đại từ quan hệ và ”to be”. + The woman, who is very clever and beautiful is my aunt. Được giản lược thành: The woman, clever and beautiful is my aunt.

Trên đây cách giản lược mệnh đề quan hệ hỗ trợ cho các bạn làm tốt hơn nữa phần thi writing ielts. Chúc các bạn thành công trong quá trình luyện thi ielts và đạt điểm cao nhất