Bạn hãy tưởng tượng task 2 writing bạn viết tối thiểu 225 từ trừ phần mở bài vs kết bài thì thân bài trung bình 3-4 ideas (viết nhiều ideas quá nó thành lạm dụng với liệt kê nên giữ khoảng 3-4 ideas thôi). Có nghĩa trung bình cứ 1 idea nhiệm vụ của bạn là phải loanh quanh luẩn quẩn vv kiểu gì cho nó được ít nhất 40-50 từ. Hầu hết học sinh khi có idea đều không biết nên làm gì tiếp theo (mình làm cái gì với idea triển khai nó thế nào hay dùng từ nối vv gì đó để liệt idea khác). Còn việc bạn viết theo kiểu nửa nạc nửa mỡ hay là đồng ý hoàn toàn hay là không đồng ý hoàn toàn theo mình nó không quan trọng vì bản thân mình đã từng thi và writing của mình là 8.0 và mình rút ra là miễn bạn nêu idea ra bạn support  nó thuyết phục được là điểm cao thôi. Xem thêm bài viết:  Cấu trúc thì khá là đơn giản 1. Câu mở idea 2. Giải thích nó ra (nó là gì, tại sao nó lại như thế, có chứa gì) 3. Ví dụ và chốt hàng rồi chuyển sang idea kế tiếp Ví dụ đề bài Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree? Về mặt idea mình tóm lại là cả 2 đều cần (internet thì có 2 idea chính là 1 là chứa nguồn thông tin không giới hạn 2 là truy cập dễ dàng tiện lợi) về libraries cũng có 2 lợi ích (1 là nơi để tập trung học hiệu quả 2 là nơi nguồn thông tin chất lượng vs đáng tin cậy). Mình sẽ làm mẫu support 1 idea của phần library. 1 câu dẫn idea chung có nghĩa là nêu chung ra là library có lợi còn lợi 1 lợi 2 lợi 3 gì thì chưa cần nói rõ. There are a variety of reasons why libraries could be substituted. (có rất nhiều lí do tại sao thư viện không thể thay thế dk) Đi vào idea cụ thể (firstly, first, initially, to begin with không dùng từ first and foremost). Firstly, it is indispensable that it would be more valuable and reliable to use the information in libraries. (không thể phụ nhận rằng thông tin trong thư viện là giá trị và đáng tin cậy hơn). Giai thích ra (tại sao thông tin trong thư viện lại an toàn hơn) In fact, most materials before entering libraries are carefully checked, verified and censored throughout several steps, in comparison with the online resources which are usually ignored due to their uncontrolled status. (thực tế, hầu hết tài liệu trước khi nhập vào thư viện đều được kiểm tra kiểm duyệt cẩn thận qua nhiều công đoạn so với thông tin online thường xuyên bị bỏ qua bước này do không kiểm soát được). Cuối cùng ví dụ For example, while doing research, lecturers in my university usually advise and encourage their students to utilize well-known books rather than information afloat on the Internet. Sau đó dùng further more, moreover, not to mention để chuyển ý 2 (ví dụ, khi tiến hành làm các bài nghiên cứu, giảng viên thường khuyên và khuyến khích học sinh tận dụng tối đa sách trong thư viện hơn là các nguồn thông tin trôi nổi trên internet). Chúc các bạn học tốt và chinh phục được điểm writing cao như mong muốn nhé!