Bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn đang luyện thi IELTS kiến thức về Ngữ pháp cho IELTS: Sử dụng Would như thế nào?

Hình thức và Ý nghĩa

Được sử dụng để theo sau một nguyên mẫu

  • Itused to take me over an hour to get to work.
  • Supermarketsdidn’t use to be open on Sundays in Britain.
  • Didyou use to get free lunch at school?

Lưu ý đừng sử dụng nhầm lẫn + infinitive with be/get used to (+ verb -ing) có nghĩa là  “be/become accustomed to”

  • Iused to exercise every morning. (= I exercised every mỏning at a time in the past.)
  • He wasn’t used to livingon his own. (= He wasn’t accustomed to it.)
  • We are getting used tothe new technology. (= We are becoming accustomed to it.)

Thói quen trong quá khứ

Cả hai hình thức mô tả hành động đó xảy ra thường xuyên trong quá khứ nhưng không còn xảy ra (hoặc ngược lại) hay bây giờ xảy ra với tần suất nhiều hơn hoặc ít hơn:

  • Jack used to wake up earlyevery Monday. (Now he doesn’t .)
  • We would get upearly every Sunday to go to church. (We don’t now.)

Trạng thái quá khứ

Chúng ta sử dụng “used to” để mô tả trạng thái quá khứ đó đã thay đổi

  • Lithuaniaused to be part of the Soviet Union. (It isn’t now.)
  • Theredidn’t use to be any crime around here in the old days. (There is now.)

Chúng ta không sử dụng “would” cho trạng thái quá khứ:

  • Francewould be a monarchy, but now it’s a republic.  (Wrong)
  • Franceused to be a monarchy, but now it’s a republic. (Correct)

Hi vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp cho các bạn có thể biết cách dùng ngữ pháp đúng nhất trong IELTS writing.