Ngoài từ vựng thì cấu trúc ngữ pháp là một tiêu chí chấm điểm quan trọng của Ielts Writing task 2. Trong bài viết, bạn phải sử dụng chính xác và đa dạng các loại câu như: câu đơn, câu phức, câu ghép, … Trong bài viết này, mình xin trình bày 7 cấu trúc câu ghép giúp bạn nâng cao điểm trong Ielts Writing thật dễ dàng nhé.

 • Câu đảo ngữ: Câu mang ý phủ định không chưa “not” mà chứa những trạng từ phủ định như: hardly, scarcely, rarely, seldom, no longerExample: The situation can hardly be handled properly without the agreement of all parties involved.

  => Hardly can the situation be handled properly without the agreement of all parties involved.

 • Mệnh đề quan hệ tính ngữ:Example: Some companies, especially those which have fewer employees, may decide to implement their own promotion policies

  Bạn cũng có thể sử dụng mệnh đề quan hệ tính ngữ rút gọn: “Some companies, especially those having fewer employees, may decide to implement their own promotion policies”

 • Câu bị động:Example: Traffic has caused people living in big cities many problems

  => Many problems have been caused to people living in big cities by traffic.

  Bạn cũng có thể vào ý chính mà ko làm thay đổi ý nghĩa câu bằng các cấu trúc: It is widely believed that / It cannot be denied that, …

 • Chủ ngữ giả: It is + adj + for somebody + to do something.Example: It is quite challenging for governments to control the rate of unemployment.

 • Mệnh đề danh từ:
  Các mệnh đề đóng vai trò như danh từ trong câu, được mở đầu bằng What, why, when, how, where, which.Example: What the government should do immediately is to consider raising tax on imported cars.

 • Sử dụng các cấu trúc quen thuộc đã họcnhư: Câu điều kiện If; Because; So … that; In order (for somebody) to do something; So that; Not only … but also; Although; In spite of …

 • Participial clauses:Khi câu có 2 mệnh đề có liên quan về mặt thời gian hay nhân quả hay mục đích, chung chủ ngữ, thì bỏ chủ ngữ 1 mệnh đề và chuyển động từ sang V-ing nếu chủ động hoặc phân từ 2 nếu bị động.

  Example: Thay vì viết “The government has recently passed a new law which allows couples to have more than 2 children because they hope to increase the labour force in the long term”; vì 2 vế có mối quan hệ nhân quả là “because” lại chung chủ ngữ “the government” nên có thể viết:

  “The government has recently passed a new law which allows couples to have more than 2 children, hoping to increase the labour force in the long term”.
  Chúc các bạn học tốt!


Xem thêm: