TỔNG HỢP CÁC VIDEO LUYỆN IELTS CỦA BRITISH COUNCIL DÀNH CHO CÁC BẠN NÀO ĐANG ÔN THI IELTS CẦN TÌM NGUỒN VIDEO HAY NHẤT ĐỂ LUYỆN NGHE NÓI TIẾNG ANH HIỆU QUẢ.  Xem thêm bài viết:
  1. A) WRITING Journey to IELTS –Writing test https://www.youtube.com/watch?v=dC_umpRcoTg 2. IELTS Writing Task 1 things you must do https://www.youtube.com/watch?v=-Oa5XjEPWMU 3. IELTS Writing Task 1 – tips and advice https://www.youtube.com/watch?v=PzjXIOvWVt0 4. IELTS Writing Answer the question! https://www.youtube.com/watch?v=v_Q-WjhWfLw 5. IELTS Writing Task response Task achievement https://www.youtube.com/watch?v=Dr1S_UAMx2c 6. IELTS Writing Coherence & Cohesion https://www.youtube.com/watch?v=337pKXkO2Q0 7. IELTS Writing Grammar https://www.youtube.com/watch?v=EAU75-mlv74 8. IELTS Writing Vocabulary https://www.youtube.com/watch?v=–HZ0BhNg4Y 9. IELTS preparation: Power Writing for IELTS Task 2 Writing https://www.youtube.com/watch?v=dUJV_okEACo
  2. B) SPEAKING Improve English for theIELTS Speaking test https://www.youtube.com/watch?v=0luJkbJBDR8 2. Improve English for the IELTS Speaking test : Grammar https://www.youtube.com/watch?v=Yq6IZBtM4IU 3. Improve English for the IELTS Speaking test : Pronunciation https://www.youtube.com/watch?v=UawwTSzaZzk 4. Improve English for the IELTS Speaking test : Fluency and Coherence https://www.youtube.com/watch?v=8H-WeY9GSf8 5. IELTS Speaking: Improve English & prepare for IELTS – Vocabulary https://www.youtube.com/watch?v=LQQE2hWrl98
  3. C) READING Journey to IELTS –Reading test https://www.youtube.com/watch?v=rqGWsegH5iA 2. IELTS Reading https://www.youtube.com/watch?v=NpLRXo-BxQI
  4. D) LISTENING IELTS Listening https://www.youtube.com/watch?v=mzdWBQgtLvM 2. Journey to IELTS – Listening test https://www.youtube.com/watch?v=srYWOM9ChD8
  5. II) CÁC APP HỌC TIẾNG ANH TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA BC https://play.google.com/store/apps/developer…
III) BRITISH COUNCIL PODCAST https://www.youtube.com/channel/UCoQTAVyhi28CDF4wTJaqbFw Một số nguồn podcast khác của BC: British CouncilPodcasts.rar. Bộ khủng 1.58 gb (anh anh) do Kili Manjaro upload Link download:https://mega.co.nz/… http://www.britishcouncil.org/professionals-podcast-english…
  1. IV) NGUỒN ĐỂ TRA WORD FAMILY CỦA BC http://www.learnenglish.org.uk/wff/index.html