Từ vựng luôn là yếu tố quan trọng trong cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Vốn từ vựng càng đa dạng, phong phú thì bài thi của bạn điểm càng cao, đặc biệt là đối với kỹ năng Writing. Trong bài viết này mình xin chia sẻ với các bạn một số từ vựng miêu tả về xu hướng nên dùng trong phần writing task 1 nhé.
 1. Từ vựng mô tả xu hướng đi lên
 • Danh từ (Noun) : an increase, a rise, a growth, a peak, a surge, show an upward trend, a jump, a leap, a boom, a bounce, show a surge, show an upsurge
 • Động từ (Verb) : To jump, To leap, To boom, To bounce, To rise, To increase, To go up, To grow, To take off, To shoot up, To soar, To rocket, To climb, To surge.
 1. Từ vựng mô tả xu hướng đi xuống
 • Danh từ (Noun) : a decrease, a decline, a fall, a reduction, a downturn, a drop, a dip, a slip, a downward trend, a slump, a slummet, a plunge, a tumble, a crash, a sink
 • Động từ (Verb) : to fall, to drop, to decline, to reduce, to slip, to dip, to go down, to slum, to slummet, to crash, to tumble, to plunge, to sink
 1. Từ vựng mô tả sự duy trì, không thay dổi
 • Danh từ (Noun) :a leveling off, no change, show stability
 • Động từ (Verb) : to level off, to stabilize, to stagnate, to flatten out, to stay/ to remain/ to keep constant/ stable/ steady /unchanged/the same level, …
 1. Trạng từ (adverb) mô tả sự thay đổi lớn: dramatically, steeply, sharply, suddenly, significantly, drastically, noticeably, …
 2. Trạng từ mô tả sự thay đổi nhỏ và từ từ: gradually, steadily, slightly, gently, little by little, moderately, step by step, ...
Bạn có thể tham khảo một số mẫu câu ví dụ ở đây nhé:
 • There was a substantial increase in the value of stocks on March 15th.
 • House prices rose dramatically in July.
 • The number of tourists visiting New York fell sharply in October.
 • The percentage of students walking to school continued to rise gradually over the ten year period from 2000-2010.
 • There was a sharp increase in employee turnover after the strike.
 • Interest in environmental issues has risen steadily over the last 10 years.
Chúc các bạn ôn tập thật tốt nha. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hay ở đây nhé: