Trong phần viết essay  thường sẽ yêu cầu bạn đưa ra các luận điểm, luận cứ thuyết phục, lâp luận, ví dụ và quan điểm. Để bài viết của bạn trở nên ấn tượng và được đánh giá tốt thì các yếu tố sắp xếp cấu trúc của bài về đoạn, câu đóng vai trò rất quan trọng trong một bài essay.
Một cấu trúc phổ biến thường dùng cho Writing academic task 2 như sau:
  • Introduction + your opinion/ your thinking/ your point of view/ whether you agree or disagree/ main advantages or disadvantages  +
  • 2nd paragraph with an example, explanation, evidence and extra details  +
  • 3rd paragraph with an example, explanation, evidence and extra details  +
  • 4th paragraph with an example, explanation, evidence and extra details  +
  • ................. .................
  • Conclusion + restating the main point of your discussion/ your position on the
Hãy cùng tìm hiểu các từ vựng khi viết bài essay theo cấu trúc này  nhé.
  1. Vocabulary for the Introduction Part:
Trong phần giới thiệu, bạn nên viết các câu liên quan đến chủ đề được đưa ra. Hãy viết thật tốt ở phần mở đầu để gây ấn tượng của bạn trong phần này. Bạn chú ý không bao giờ chỉ cần sao chép câu của câu hỏi. Nếu bạn thực sự cần, hãy sử dụng các từ đồng nghĩa và cấu trúc câu khác nhé. Useful vocabulary/phrases to open/start the essay: Many/some people claim/opine/believe that... There is no denying that... It is often said that... These days.../ Nowadays.../ In this day and age... It goes without saying that... It is universally accepted that... We live in an age when many of us are... People are divided in their opinion regarding... .... is one of the most important issues... Whether .... or .... is a controversial issue... Useful vocabulary/phrases to end the Introduction part: Let us examine both views before reaching a concrete decision. The following paragraphs discuss whether ...... or ...... and reach a reasonable conclusion. The following essay takes a look at both sides of the argument. My two cents go for... However, I strongly believe that... I oppose the view and my reasons will be explained in the following paragraphs. I will support this view with arguments in the following paragraphs. I personally believe that... Thus the advantages far outweigh the disadvantages... I wholeheartedly believe that this trend should be changed. Xem thêm: ỨNG DỤNG 5W1H TRONG VIỆC LÊN Ý TƯỞNG TOPIC IELTS WRITING Lưu ý cần tránh cho bài thi IELTS writing TỔNG HỢP CÁC SÁCH HỌC IELTS WRITING